Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju   o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija vodne strane lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava u stacionaži km 6+467, nositelja zahvata: HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin.

 

Elaborat EZO lijevi nasip akumulacije HE Dubrava