Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” brojevi 80/13, 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine”, broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Stjepan Bajkovec, Totovec, Dr. Vladimira Bakarića 73, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš donosi  Rješenje