Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prorode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ( “Narodne novine”, brojevi  80/13, 153/13, 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG Bojana Brez, Strossmayerova 7b, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi  Rješenje