Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata Općina Sveti Martin na Muri, Trg Sv. Martina 7, Sveti Martin na Muri, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Eko-turistička poučna pješačka staza Sv. Martinska Mura” donosi Rješenje