Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Društveni dom Peklenica – rekonstrukcija” u Međimurskoj županiji na k.č.br. 392 k.o. Peklenica donosi  Rješenje