Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

 

INFORMACIJU  o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja gospodarske građevine – peradarnika za uzgoj pilića, nositelj zahvata Stjepan Bajkovec, Totovec

 

Elaborat zaštite okoliša (pdf)    EZO peradarnik Bajkovec

naslovna EZO (pdf)