Objavljujemo Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije koje je na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave „Narodne novine“ broj 65/16), a uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, donio župan Međimurske županije.

Podsjećamo da prve procjene rizika od velikih nesreća za područja općina i gradova moraju biti usvojene do kraja ožujka 2018. godine, a za područje županije do početka rujna 2018. godine. Kako se procjena rizika od velikih nesreća za područje županije izrađuje po izradi i na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne samouprave s područja županije, molimo da svoje procjene izradite u zakonskom roku.

Dokumenti (PDF)