Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja gospodarske građevine – peradarnika na k.č. 2056, 2057, 2058 k.o. Orehovica.

 

Elaborat zaštite okoliša (pdf)  IV-04-003-2016-1580brez