Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 166. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 78/15), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/15-02/135, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14 od 21. prosinca 2016. godine, daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku izmjene Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje ljevaonica sivog lijeva Ferro-Preis d.o.o., Grad Čakovec

I.

Javna rasprava provodit će se od 18. siječnja 2017. godine do 16. veljače 2017. godine.

III.

Stručna podloga i tri sažetka Stručne podloge biti će na javnom uvidu u prostorijama Grada Čakovca, Čakovec, Kralja Tomislava 15, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Sažetak Stručne podloge biti će objavljen za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).

IV.

Javno izlaganje održat će se 02. veljače 2017. godine u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.

Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se do 17. veljače 2017. godine na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku „Večernji list“, na objavnim pločama i internetskim stranicama Grada Čakovca i Međimurske županije.

 

                                                                                                 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

                                                                                                 Upravni odjel za prostorno uređenje,

                                                                                                 gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-03/16-03/32

URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-4

Čakovec, 10.01.2017.