KLASA: UP/I-350-05/16-01/000002
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0007
Prelog, 16.02.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kolektorski sustav Prelog – Donja Dubrava – Kotoriba, 2. skupine,
na katastarskim česticama na području naselja Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. (k.o. Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.02.2016. od 11 do 14 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

Izvorni dokument (PDF)