Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor LASTAVEC društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-40322 Orehovica, Podbrest, Ulica Vladimira Nazora 65, OIB 87581938561, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU:

Dozvoljava se investitoru LASTAVEC društvu s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-40322 Orehovica, Podbrest, Ulica Vladimira Nazora 65, OIB 87581938561:

  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dva peradarnika za uzgoj pilića (kapaciteta 38000 komada pilića po turnusu), skladište stelje, spremnika za kruti gnoj, silosa za hranu i spremnika za UNP, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2765/3 k.o. Podbrest koja će se formirat od k.č.br. 2765/2, 2765/3 i 2766 k.o. Podbrest (lokacija – Podbrest),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake MMXV-41-ZOP, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Darko Brezovec, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 116

 

Prilog:
Izvorni dokument u cijelosti pogledajte ovdje u PDF formatu

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000104
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0009
Čakovec, 09.11.2015.