Obrasci

STRATEŠKA PROCJENA NA OKOLIŠ

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš (2017.) (docx)

GOSPODARENJE OTPADOM

 

Zahtjev_za_izdavanje_izmjenu_i_dopunu_dozvole_za_gospodarenje_otpadom.doc

Elaborat_gospodarenja_otpadom_1

Odluka_o_imenovanju_osobe_odgovorne_za_gospodarenje_otpadom_

Preuzeto sa stranice MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

u primjeni od 7.12.2017.

 

ZAŠTITA PRIRODE

UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA I UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE (pdf)


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije
 

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)

 

Obavijest Hrvatske agencije za okoliš i prirodu – Objavljena nova verzija baze ROO

Nova verzija baze ROO

 

Skrećemo Vam pažnju i na novu uslugu AZOa naziva „Industrija Helpdesk“ koja je dostupna na slijedećoj poveznici: http://helpdesk.azo.hr/index.aspx.

Registar onečišćavanja okoliša jest skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečiščujućih tvari i otpada u okoliš.

 

Obvezni sadržaj i način vođenja registra, obveznike dostave podataka u registar, način, metodologije i rokove prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečiščujućih tvari u okoliš i otpadu, podatke o onečišćivaču, tvrtki, postrojenju, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, način davanja ovlaštenja ovlaštenicima za obavljanje stručnih poslova u svezi s vođenjem registra, program i način provjere stručne osposobljenosti zaposlenika ovlaštenika propisan je Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN br. 35/08).

 

UPUTE OBVEZNICIMA DOSTAVE PODATAKA U REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)

 

Upute su namijenjene osobama zaduženim u tvrtkama za prijavu podataka u bazu Registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu ROO). Temeljem uputa obveznik može utvrditi koje su njegove obveze, iz kojih zakonskih i provedbenih akata proizlaze kao i koje obrasce je dužan popunjavati. U prezentaciji o ROO objašnjeni su svi segmenti Registra, odnosno zakonodavni okvir, sadržaj Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša, pojedini pojmovi iz Pravilnika, obrasci, tko i kako prijaviti podatke u ROO te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom. U uputama se nalaze i slike s uputama kako pristupiti bazi ROO, kako ishoditi korisnički račun te ostalim segmentima ROO.Dodatni materijali i upute o Registru onečišćavanja okoliša (ROO) dostupne su:
– na Internet stranici AZO (www.azo.hr) unutar rubrike ROO
– “help desk” ROO za pružanje  tehničke i stručne pomoći obveznicima dostave podataka (ODP) možete kontaktirati elektroničkom poštom:roo@azo.hr ili info@azo.hr, telefonom: (01) 557-9966REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (PDF prezentacija)

UPUTE ZA KORIŠTENJE BAZE ROO OD STRANE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA


 
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 
 2017.
 
 2016.

 

2015.
 2014.
 2013.

2012.


OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE

 

2017. godina

Romski_multikulturni_centar_Sitnice

“Rekonstrukcija – adaptacija zgrade javne i društvene namjene Majur Štrukovec”

“Spremnik krutog stajskog gnoja sa spremnikom gnojnice” nositelja zahvata Matija Balaž

“Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog kanala HE Dubrava – desna obala”

Zorana Šajnović “Pomoćna zgrada na k.č.br. 1001 i 1021 k.o. Zasadbreg” (PDF)

“Eko-turistička poučna pješačka staza Sv. Martinska Mura” (PDF)

“Društveni dom Peklenica – rekonstrukcija” (PDF)

 

2016. godina

“Sanacija stupa S1 mosta Mura u km 94+205 pruge M501 DG – Čakovec – Kotoriba” (PDF)

Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog kanala HE Dubrava u MŽ (PDF)

“Građenje ribičke kuće “Zalešće” u Murskom Središću (PDF)

“Produžetak vodovodne mreže u Kolodvorskoj ulici u Donjem Kraljevcu na području Međimurske županije” (PDF)

“Spremište poljoprivrednih proizvoda” Goričan (PDF)

“Rekonstrukcija vodovodne mreže s područja aglomeracije Mursko Središće” (PDF)

“Fazna rekonstrukcija prometnica s oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji Kuršanec” (PDF)

 

2015. godina

„Prometnica od Svete Marije prema željezničkoj stanici Donji Mihaljevec“ prihvatljiva je  za ekološku mrežu (PDF)

“Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Dubrava” (PDF)

“Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 2008 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Peklenica – Vratišinec” (PDF)

“Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok – Prelog” (PDF)

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 2034 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec – Hodošan” – rješenje (PDF)

Rješenje, Izgradnja pcelinjaka Kotoriba, Sović (PDF)

Rješenje pčelinjak Gadanec, Kotoriba (PDF)

Rješenje pčelinjak Pogorelec, Kotoriba (PDF)

Rješenje pčelinjak Vargek, Kotoriba (PDF)

RJEŠENJE “Rekonstrukcija gospodarske zgrade – spremink gnojovke V.V. Farma”

Rješenje za namjeravani zahvat “Izgradnja pčelinjaka na k.č.br. 969 Domašinec” (PDF)

 

2014. godina

Rješenje u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže “Eko-turistička poučna pješačka staza Sv. Martinska Mura”

Rješenje za namjeravani zahvat “Sanacija nadvožnjaka na nerazvrstanoj cesti – na spoju Kalničke i Vukovarske ulice u Čakovcu”

Županijska uprava za ceste MŽ – “Izgradnja biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003 na dionici Bukovje-Križovec”

Kos Denis – “Gospodarska građevina – peradarnik”

Međimurske vode – “Odvodni sustav Podturen”

 

2013. godina

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novo Selo na Dravi

Izrada nožice obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure na rkm 69 u Murskom Središću

Solarna elektrana Mura I

Solarna elektrana Mura II

Solarna elektrana Mura III

Odvodni sustav Belica i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Belica

Spremište poljoprivrednih strojeva (Šavora)

 

2012. godina

Glavni Murski nasip od km 17+700 do 19+300

Glavni Murski nasip od km 32+000 do 35+450

Uređenje Mursko-Dravske biciklističke staze

Izgradnja drvene skelarske kuće, Sveti Martin na Muri

Magistralni vodovod uz Dravu – III faza

Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Nedelišće-Savska Ves

Razdjelni sustav odvodnje Donji Vidovec

Razdjelni sustav odvodnje naselja Donja Dubrava

Retencijsko preljevni bazen u Kotoribi


 

OKOLIŠNE DOZVOLE

Postojeće postrojenje odlagališta otpada “Totovec”

Postojeće postrojenje za proizvodnjju keramičkih proizvoda Eko Međimurje d.d.

Ljevaonica sivog lijeva poduzeća FERRO-PREIS d.o.o. Čakovec

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar “Japa”

Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk

Farma 18 tvrtke Koka d.d. Varaždin

Farma 21 tvrtke Koka d.d. Varaždin

Postrojenje za proizvodnju i preradu plastične mase “Muraplast” d.o.o. Kotoriba

Farma za tov pilića s bioplinskim postrojenjem, Općina Kotoriba

Farma svinja Agromeđimurje, Općina Belica

 

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


 

DOKUMENTI

 

PROPISI – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

ZOGO PREZENTACIJA JLS (listopad, 2013.)

ZOGO PREZENTACIJA (rujan,2013.)