Obrasci

STRATEŠKA PROCJENA NA OKOLIŠ

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš (2017.) (docx)

GOSPODARENJE OTPADOM

 

Zahtjev_za_izdavanje_izmjenu_i_dopunu_dozvole_za_gospodarenje_otpadom.doc

Elaborat_gospodarenja_otpadom_1

Odluka_o_imenovanju_osobe_odgovorne_za_gospodarenje_otpadom_                                                           

Preuzeto sa stranice MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

u primjeni od 7.12.2017.

 

ZAŠTITA PRIRODE

ZAHTJEV ZA PRETHODNU OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (doc)

UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA I UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE (pdf)


 

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)

 

Obavijest Hrvatske agencije za okoliš i prirodu – Objavljena nova verzija baze ROO

Nova verzija baze ROO

 

Skrećemo Vam pažnju i na novu uslugu AZOa naziva „Industrija Helpdesk“ koja je dostupna na slijedećoj poveznici: http://helpdesk.azo.hr/index.aspx.

Registar onečišćavanja okoliša jest skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečiščujućih tvari i otpada u okoliš.

 

Obvezni sadržaj i način vođenja registra, obveznike dostave podataka u registar, način, metodologije i rokove prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečiščujućih tvari u okoliš i otpadu, podatke o onečišćivaču, tvrtki, postrojenju, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, način davanja ovlaštenja ovlaštenicima za obavljanje stručnih poslova u svezi s vođenjem registra, program i način provjere stručne osposobljenosti zaposlenika ovlaštenika propisan je Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN br. 35/08).

 

UPUTE OBVEZNICIMA DOSTAVE PODATAKA U REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)

 

Upute su namijenjene osobama zaduženim u tvrtkama za prijavu podataka u bazu Registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu ROO). Temeljem uputa obveznik može utvrditi koje su njegove obveze, iz kojih zakonskih i provedbenih akata proizlaze kao i koje obrasce je dužan popunjavati. U prezentaciji o ROO objašnjeni su svi segmenti Registra, odnosno zakonodavni okvir, sadržaj Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša, pojedini pojmovi iz Pravilnika, obrasci, tko i kako prijaviti podatke u ROO te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom. U uputama se nalaze i slike s uputama kako pristupiti bazi ROO, kako ishoditi korisnički račun te ostalim segmentima ROO.Dodatni materijali i upute o Registru onečišćavanja okoliša (ROO) dostupne su:
– na Internet stranici AZO (www.azo.hr) unutar rubrike ROO
– “help desk” ROO za pružanje  tehničke i stručne pomoći obveznicima dostave podataka (ODP) možete kontaktirati elektroničkom poštom:roo@azo.hr ili info@azo.hr, telefonom: (01) 557-9966REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (PDF prezentacija)

UPUTE ZA KORIŠTENJE BAZE ROO OD STRANE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

 

PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 
 2017.
 
 2016.

 

2015.
 2014.
 2013.

2012.


OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE

 

2017. godina

Romski_multikulturni_centar_Sitnice  

 “Rekonstrukcija – adaptacija zgrade javne i društvene namjene Majur Štrukovec” 

“Spremnik krutog stajskog gnoja sa spremnikom gnojnice” nositelja zahvata Matija Balaž

“Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog kanala HE Dubrava – desna obala”

Zorana Šajnović “Pomoćna zgrada na k.č.br. 1001 i 1021 k.o. Zasadbreg” (PDF)

“Eko-turistička poučna pješačka staza Sv. Martinska Mura” (PDF)

“Društveni dom Peklenica – rekonstrukcija” (PDF)

 

2016. godina

“Sanacija stupa S1 mosta Mura u km 94+205 pruge M501 DG – Čakovec – Kotoriba” (PDF)

Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog kanala HE Dubrava u MŽ (PDF)

“Građenje ribičke kuće “Zalešće” u Murskom Središću (PDF)

“Produžetak vodovodne mreže u Kolodvorskoj ulici u Donjem Kraljevcu na području Međimurske županije” (PDF)

“Spremište poljoprivrednih proizvoda” Goričan (PDF)

“Rekonstrukcija vodovodne mreže s područja aglomeracije Mursko Središće” (PDF)

“Fazna rekonstrukcija prometnica s oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji Kuršanec” (PDF)

 

2015. godina

„Prometnica od Svete Marije prema željezničkoj stanici Donji Mihaljevec“ prihvatljiva je  za ekološku mrežu (PDF)

“Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Dubrava” (PDF)

“Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 2008 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Peklenica – Vratišinec” (PDF)

“Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok – Prelog” (PDF)

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 2034 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec – Hodošan” – rješenje (PDF)

Rješenje, Izgradnja pcelinjaka Kotoriba, Sović (PDF)

Rješenje pčelinjak Gadanec, Kotoriba (PDF)

Rješenje pčelinjak Pogorelec, Kotoriba (PDF)

Rješenje pčelinjak Vargek, Kotoriba (PDF)

RJEŠENJE “Rekonstrukcija gospodarske zgrade – spremink gnojovke V.V. Farma”

Rješenje za namjeravani zahvat “Izgradnja pčelinjaka na k.č.br. 969 Domašinec” (PDF)

 

2014. godina

Rješenje u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže “Eko-turistička poučna pješačka staza Sv. Martinska Mura”

Rješenje za namjeravani zahvat “Sanacija nadvožnjaka na nerazvrstanoj cesti – na spoju Kalničke i Vukovarske ulice u Čakovcu”

Županijska uprava za ceste MŽ – “Izgradnja biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003 na dionici Bukovje-Križovec”

Kos Denis – “Gospodarska građevina – peradarnik”

Međimurske vode – “Odvodni sustav Podturen”

 

2013. godina

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novo Selo na Dravi

Izrada nožice obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure na rkm 69 u Murskom Središću

Solarna elektrana Mura I

Solarna elektrana Mura II

Solarna elektrana Mura III

Odvodni sustav Belica i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Belica

Spremište poljoprivrednih strojeva (Šavora)

 

2012. godina

Glavni Murski nasip od km 17+700 do 19+300

Glavni Murski nasip od km 32+000 do 35+450

Uređenje Mursko-Dravske biciklističke staze

Izgradnja drvene skelarske kuće, Sveti Martin na Muri

Magistralni vodovod uz Dravu – III faza

Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Nedelišće-Savska Ves

Razdjelni sustav odvodnje Donji Vidovec

Razdjelni sustav odvodnje naselja Donja Dubrava

Retencijsko preljevni bazen u Kotoribi


 

OKOLIŠNE DOZVOLE

Postojeće postrojenje odlagališta otpada “Totovec”

Postojeće postrojenje za proizvodnjju keramičkih proizvoda Eko Međimurje d.d.

Ljevaonica sivog lijeva poduzeća FERRO-PREIS d.o.o. Čakovec

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar “Japa”

Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk

Farma 18 tvrtke Koka d.d. Varaždin

Farma 21 tvrtke Koka d.d. Varaždin

Postrojenje za proizvodnju i preradu plastične mase “Muraplast” d.o.o. Kotoriba

Farma za tov pilića s bioplinskim postrojenjem, Općina Kotoriba

Farma svinja Agromeđimurje, Općina Belica

 

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


 

DOKUMENTI

1. Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije (Sl. glasnik MŽ 12/06)

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom MŽ (Sl. glasnik MŽ 13/11.)

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom MŽ (za razdoblje 2011.-2013. godine) (Sl. glasnik MŽ 8/14., Zaključak)

4. Izvješće o stanju okoliša MŽ (13/14.)

5. Izvješće o kakvoći zraka (Sl. glasnik MŽ 15/09) Zaključak

 

PROPISI – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

ZOGO PREZENTACIJA JLS (listopad, 2013.)

ZOGO PREZENTACIJA (rujan,2013.)