I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa -prometnice UK3, UK4, UK5, UK6 i kolni prilaz KP2, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 6432/2, 6433/2, 6535/3, 6538, 6539, 6540, dio 6518/1, 6535/1, 6535/2, 6536/1, 6537/2, 6547, 6560 k.o. Zasadbreg (Brezje).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. siječnja 2015. godine u 9,00-11,00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

DOKUMENTI u cijelosti (PDF)